top of page
Blå stripe_KBN.png

Det norske stats kommunalbank

Om oss

KBN er en liten organisasjon som forvalter store verdier med et langsiktig perspektiv. Som et av Norges største finansforetak, med samtlige kommuner som kunder, ønsker vi å fremme bærekraftige lokalsamfunn og finansiere det grønne skiftet.

Blue background stripe.png

Bærekraftig samfunnsbygger

KBN har en sterk markedsposisjon og ønsker å bruke denne til å fremme bærekraftige lokalsamfunn. Vi er opptatt av at kommunene skal ta bevisste klima- og miljøvalg når de investerer, og vi tilbyr litt lavere rente på lån til prosjekter som har en tydelig klimaambisjon. Eksempler på investeringer vi finansierer er skoler, idrettshaller, helse- og omsorgsbygg og store velferds og infrastrukturprosjekter – som altså kommer befolkningen til gode. I tillegg bruker vi ressurser på å spre kunnskap om klimaendringer og -risiko blant folkevalgte og administrasjonen i kommunene.

Største norske innlåner

 

Utlån til kommunesektoren finansieres ved at KBN låner penger direkte i kapitalmarkedet. KBN er i dag en av de største norske innlånerne i internasjonale kapitalmarkeder. Våre grønne utlån til kommunesektoren finansieres ved å utstede grønne obligasjoner. KBN har en mer enn ti år lang historikk som utsteder av grønne obligasjoner, og dette er en bærebjelke i vårt langsiktige arbeid med samfunnsansvar og bærekraft.

Studentprogram


Vi er i underkant av 90 ansatte som forvalter nesten 500 milliarder kroner. Hos oss spiller alle ansatte en viktig rolle for at vi skal nå våre mål – også våre studenter! Hos oss kan du jobbe deltid i inntil 40 prosent stilling i løpet av ett år, tilpasset studier og eksamenstid. Vi vil jo at du også skal prestere godt på skolen!

Våre studenter lærer gjennom jobben. Du vil få breddeerfaring gjennom å rullere mellom ulike avdelinger, for eksempel Kapitalmarkeder, Utlån og Risikostyring. Du vil få utfordringer og ansvar i en arbeidshverdag i spennet mellom internasjonale kapitalmarkeder og lokale velferdsinvesteringer. Vi har også studentstillinger innen IT drift/utvikling og juridisk avdeling, hvor fokuset er mer spesialisert. Som student vil du få muligheten til å delta på analyser og presentasjoner, rapportering og prosjektarbeid, i tillegg til alt annet som skjer i KBN, også det sosiale.

Hos oss får du verdifull erfaring, samtidig som du bidrar til å skape en bærekraftig framtid og en reell endring i samfunnet.

 

Våre studenter har ulike utdanningsbakgrunner, og planlegger eller er i gang med mastergrad innen f.eks. økonomi, finans, matematikk/statistikk, IT og juridiske fag. De identifiserer seg med samfunnsoppdraget, er analytiske, tar initiativ og samarbeider godt.

 

Nysgjerrig på hvem som jobber her og hva de gjør? Vi ba noen av studentene fortelle litt om arbeidshverdagen: https://www.kbn.com/om-oss/karriere/mot-vare-studenter/

bottom of page